Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HET POPCORNPALEIS
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 61844128

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden van Het Popcornpaleis zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en diensten evenals op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires. De algemene voorwaarden worden op eerste verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Het Popcornpaleis niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Het Popcornpaleis is bevestigd;

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Het Popcornpaleis desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;
2.2. In prijscouranten of op de website, in offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Het Popcornpaleis niet;

2.3. Alle door Het Popcornpaleis gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Het Popcornpaleis een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de wederpartij een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een huurovereenkomst c.q. reserveringsovereenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Het Popcornpaleis de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Het Popcornpaleis en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Het Popcornpaleis bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd kan door de wijziging komen te vervallen;

3.3. Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet toegestaan zonder toestemming van Het Popcornpaleis;

3.4. Het Popcornpaleis heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar zijn oordeel, de gehuurde goederen door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt;

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Het Popcornpaleis in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW, brandstof en verzekeringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn bezorg- c.q. transportkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de gehuurde goederen verder voor verantwoording van de wederpartij;

4.2. Indien de vooraf afgestemde personeelsuren worden overschreden, dienen de extra uren in rekening te worden gebracht tegen een geldend uurtarief van € 35,00 excl. BTW;

4.3. Indien de door Het Popcornpaleis overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient de wederpartij uiterlijk 7 dagen voor aanvang evenement, het definitieve aantal personen op te geven. Het door wederpartij opgegeven aantal personen is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs;
4.4. De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals eten, op- en afbouw, organisatie, inkoopprijs, overheadkosten en op basis van het aantal gasten zoals genoemd in de overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van het aantal genoemd in de overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten. Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon zoals in de overeenkomst genoemd;
4.5. Indien een wijziging plaatsvindt in het aantal gasten dat kleiner / groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, wordt de totaalprijs vermeerderd of verminderd conform de overeengekomen prijs per persoon;
4.6. Indien een verhoging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, kan dat positieve prijsconsequenties tot gevolg hebben. Het Popcornpaleis zal in dat geval een aangepaste prijs voor wederpartij berekenen;

Artikel 5. WAARBORGSOM

5.1. Het Popcornpaleis is gerechtigd vóór aanvang van de huurperiode voldoening van een waarborgsom te vorderen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de huurperiode en bedraagt minimaal € 150,00;

5.2. Indien een verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen, dient de wederpartij uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te betalen. Indien de wederpartij de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Het Popcornpaleis de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van de wederpartij op schadevergoeding;

5.3. De waarborgsom mag door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Het Popcornpaleis behoudt zich het recht voor om de vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde apparatuur;

Artikel 6. BETALING
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

6.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
6.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Het Popcornpaleis alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
Artikel 7. ANNULERING

7.1. Ingeval van annulering vanaf 72 uur voor aanvang van de horecadienst/evenement door wederpartij zijn alle door Het Popcornpaleis ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met 100% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Het Popcornpaleis ten gevolge van de annulering geleden schade. Bij iedere andere annulering is de wederpartij alle door Het Popcornpaleis ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten voor het maatwerk alsmede de gederfde winst verschuldigd, welk bedrag onmiddellijk opeisbaar is, en minimaal 30% van de hoofdsom behelst, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventueel door Het Popcornpaleis ten gevolge van de annulering geleden schade;

7.2. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de wederpartij geen rechten ontlenen;

Artikel 8. LEVERING, AFHALEN EN RISICO
8.1. Alle bezorgde artikelen worden in beginsel op de begane grond afgeleverd en weer opgehaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen;

8.2. Indien het laden / lossen langer dan 15 – 30 minuten behelst, wordt de tijd die langer duurt doorberekend, evenredig aan de daadwerkelijke tijd die het geduurd heeft;

8.3. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging (huurovereenkomst) genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Het Popcornpaleis pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

8.4. Alle bezorgde artikelen worden tot een straal van 10 kilometer vanaf het adres van Het Popcornpaleis gratis bezorgd en afgehaald. Voor afstanden buiten deze straal wordt € 0,40 per kilometer excl. BTW in rekening gebracht. Parkeerkosten zijn voor rekening van de wederpartij. Vervoer geschiedt alsdan voor rekening en risico van de wederpartij;

8.5. Zijn partijen overeengekomen dat de wederpartij de gehuurde goederen – zoals popcornmachines – komt ophalen dan dienen deze ALTIJD rechtop te worden vervoerd, Mocht het transportmiddel van de wederpartij naar mening van het Popcornpaleis niet volstaan, dan worden de gehuurde goederen door het Popcornpaleis bezorgd, zulks tegen vergoeding;

Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST en HUURVOORWAARDEN
9.1. Het Popcornpaleis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

9.2. Het Popcornpaleis is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Het Popcornpaleis;

9.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Het Popcornpaleis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Het Popcornpaleis worden verstrek. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het Popcornpaleis zijn verstrekt, heeft Het Popcornpaleis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen;

9.4. De huur vangt aan op het moment dat het gehuurde het terrein van Het Popcornpaleis verlaat en eindigt op het moment van terug levering op het terrein van wederpartij;

9.5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden. lossen en transport buiten de schuld van Het Popcornpaleis, de reparatietijd voor eventuele reparaties, worden eveneens onder de huurperiode begrepen;

9.6. De huurgoederen zijn vanaf het moment van afgifte door Het Popcornpaleis, dan wel dat zij door Het Popcornpaleis ter beschikking van de wederpartij gelaten zijn, tot het moment dat zij door Het Popcornpaleis zijn teruggenomen volledig voor rekening en risico van de wederpartij;

9.7. Wederpartij verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging, alles in de ruimste zin des woords, met betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan Het Popcornpaleis te berichten en gehouden de schade hoe genaamd, die daarvoor aan de zijde van Het Popcornpaleis opkomt volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan met dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf ten hoogte van nieuwwaarde bedraagt;

9.8. De wederpartij dient voor rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;

a) De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, Buma rechten en beschikkingen) en verzekeringen tegen diefstal en schade;
b) Mits van toepassing aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een redelijke afstand;
c) Grondstoffen voor gebruik. Het is niet toegestaan om andere grondstoffen te gebruiken dan de grondstoffen afgenomen bij Het Popcornpaleis, zulks op laste van een boete van € 500,00 per overtreding;
9.9. De wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. De wederpartij mag niets veranderen aan de gehuurde zaak. Worden de gehuurde zaken niet schoon geretourneerd, dan behoudt Het Popcornpaleis zich het recht voor om wederpartij reinigingskosten in rekening te brengen;

9.10. Popcorn en of suikerspinnen mogen tijdens de huurperiode niet door de wederpartij verkocht worden, tenzij wederpartij en Het Popcornpaleis schriftelijk anders zijn overeengekomen;

9.11. Bij slechte weersomstandigheden dienen de goederen – om veiligheidsreden – onder een tent of afdak te staan

Artikel 10. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID EN VERZEKERING
10.1. Het Popcornpaleis garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van gebreken zijn;
10.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Het Popcornpaleis in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten;

10.3. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij Het Popcornpaleis hiervan direct in kennis te stellen;

10.4. Wederpartij dient de gehuurde goederen te verzekeren in verband met diefstal, brand en schade door derden.

10.5. Elke schade die ontstaat door diefstal, brand, natuurlijke invloeden, gebreke in voorzieningen, vernieling door derden, enzovoort is volledig voor rekening van de wederpartij;

10.6. Tijdens het popcorn en suikerspin bakken ontstaat rook-en geurontwikkeling. Het is raadzaam op de machines niet te dicht bij rookmelders te plaatsen of rookmelders tijdelijk te deactiveren.

Artikel 11. KEURING
11.1. De zaken worden voor de aflevering door Het Popcornpaleis gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van Het Popcornpaleis in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die bij retournering van het gehuurde worden geconstateerd. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt Het Popcornpaleis hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht. Bij beschadigingen of defect zal de vervangingswaarde in rekening worden gebracht;

11.2. De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken;

11.3. Het is niet toegestaan om flyers, poster, enzovoort aan de gehuurde materialen op te hangen of te bevestigen zonder schriftelijke toestemming van Het Popcornpaleis;

Artikel 12. NIET-NAKOMING / ONTBINDING / OPSCHORTING
12.1. Het Popcornpaleis is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden;

– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.

12.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Het Popcornpaleis passende zekerheid heeft gesteld.
Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij/zij het van Het Popcornpaleis ontvangen heeft. Na retournering wordt het gehuurde gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is Het Popcornpaleis gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. De wederpartij heeft na verzending van dit schrijven 72 uren de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade bij Het Popcornpaleis op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is Het Popcornpaleis gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van Het Popcornpaleis om aanvullende schadevergoeding te vorderen;

13.2. Het Popcornpaleis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding – uit welken hoofde dan ook – is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Het Popcornpaleis of leidinggevende ondergeschikten;
13.3. Het Popcornpaleis is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
13.4. Het Popcornpaleis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen zoals het deactiveren van rookmelders;

13.5. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen (verzekeren) te nemen ter voorkoming van schade of diefstal van de gehuurde goederen, gezien de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derden;

13.6. Het Popcornpaleis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14. OVERMACHT
14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Het Popcornpaleis, al dan niet ten tijde van het aangaan van de (huur)overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Het Popcornpaleis kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Het Popcornpaleis ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
14.2. Overmacht geeft Het Popcornpaleis het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;
Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;
Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1. De vestigingsplaats van Het Popcornpaleis is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Het Popcornpaleis moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Het Popcornpaleis is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Het Popcornpaleis gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Heeft u interesse?

Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons aan of bel ons: 06 504 686 49.
Al onze prijzen zijn excl. BTW.

Vraag een offerte aan